דף הבית >> קריטריונים

מה הנושאים ומה המטרות הבאים בחשבון להקצבה?

בהגדרת הכללים לחלוקת כספי "מרור" למטרות קולקטיביות, הוגדרו אלה כה רחב שבעצם כל פרויקט למען הקהילייה  של יוצאי הולנד בישראל תהיה באחת או יותר מהתחומים. פרויקטים או פעילויות באחת או יותר מן התחומים הבאים יוכלו לבוא בחשבון:     

 • ביטחון
 • דת
 • הגנה על אינטרסים אקסטרניים של הקהילייה
 • זיכרון
 • חינוך
 • מחקר מדעי
 • סעד
 • ספורט ובילוי
 • עליה וקליטה
 • רווחה
 • תרבות

איזה מטרות לא באות בחשבון?

לא תוענק הקצבה לכיסוי גירעונות או חובות במסגרת התפעול השוטף של הפונה
להמרת ההכנסות הרגילות של הפונה