SCMI
 
Collectieve

Marorgelden Israel

 
 
Netherlands  |  Hebrew  |  


Home >> FAQ

Waarom worden deze gelden “Maror”gelden genoemd?

Maror zijn de beginletters van Morele Aanspraak Roof en Rechtsherstel. Wegens de verdere betekenis van Maror voor ons Joden, als herinnering aan vele bittere tijden waarvan de Sjoa het dieptepunt was, is deze afkorting gekozen als benaming voor deze gelden.

 

Binnen hoeveel tijd na indienen van een aanvraag kan de beslissing verwacht worden?

In het algemeen zal 1x per jaar over aanvragen beslist worden. De laatste datum van inlevering is 31 oktober.

  • De besluiten van het bestuur kunnen verwacht worden tot 1 april van het volgende jaar, waarna iedere aanvrager schriftelijk antwoord krijgt.
  • Voor dringende of kleine en eenvoudige aanvragen kan het bestuur snellere beslissingen nemen.

 

Moet voor een meerjarig project iedere aanvraagtermijn opnieuw ingediend worden?

Voor een meerjarig project kan eenmaal per vier jaar aangevraagd worden, terwijl dan tussentijdse gerapporteerd zal moeten worden over de voortgang.

 

Welke eisen worden er aan de aanvragende organisatie gesteld?

De ontvanger van een uitkering zal verplicht zijn er voor te zorgen, dat het goedgekeurde project wordt uitgevoerd, de verstrekte gelden daarbij worden gebruikt, ontvangsten en uitgaven in verband met het project deugdelijk worden geadministreerd en gerapporteerd en er deugdelijke bewijsstukken aanwezig zijn.

 

Wat wordt er verwacht als omstandigheden veranderen?

De ontvanger van een uitkering is verplicht zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het bestuur melding te doen van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot toekenning, wijziging of intrekking van een uitkering. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

 

Controle door het bestuur

In het kader van een verleende uitkering

  • Zal het bestuur bij toekennen van een uitkering zekere voorwaarden stellen t.a.v. te verzekeren risico’s, te stellen zekerheden, het afleggen van rekening en verantwoording etc.
  • Kan het bestuur (op haar kosten) een onderzoek (doen) instellen bij de ontvangende organisatie. Deze organisatie is verplicht zijn medewerking aan zo’n onderzoek te verlenen.

 

Eerst voorschotten en later vaststelling van de uitkering

Omdat het om uit te voeren plannen zal gaan, is gekozen voor de volgende methode. Na goedkeuring worden één of meerdere voorschotten verstrekt, al naar gelang de duur en de liquiditeitsbehoefte van het project. Aan de hand van rapporten over het feitelijke en financiële verloop van het goedgekeurde project zal na afloop een eindafrekening plaatsvinden. Overschotten zullen teruggestort moeten worden voor verder gebruik bij andere projecten, terwijl onvoorziene tekorten niet automatisch aangevuld zullen worden.

 

Kunnen eens verleende uitkeringen gewijzigd of ingetrokken worden?

Bij gewijzigde omstandigheden of – onverhoopte – ontdekking dat gedeeltelijke of onjuiste gegevens verstrekt zijn kan een bestuursbesluit herzien worden en kan de verleende uitkering gewijzigd of ingetrokken worden.

 

Kan tegen een gedeeltelijke toekenning of afwijzing bezwaar aangetekend worden?

De stichting kent een bezwarencommissie en zal bij mededeling van gehele of gedeeltelijke afwijzing van een aanvraag het beroepstraject aangeven.

 


 Top