SCMI
Collectieve

Marorgelden Israel


 Netherlands  |  Hebrew  |  

דף הבית >> שאלות נפוצות

 

תוך כמה זמן אחרי הגשת הבקשה ניתן לצפות להחלטה?

בדרך כלל יוחלט פעם בשנה על בקשות עד 1 באפריל על בקשות שהוגשו עד ה-31 באוקטובר של השנה הקודמת. לגבי בקשות דחופות, קטנות או פשוטות יכולה ההנהלה להחליט תוך פרק זמן קצר יותר.

 

 האם יש להגיש כל שנה בקשה מחדש כאשר מדובר על פרויקט רב שנתי ?

 לפרויקט רב שנתי ניתן להגיש בקשה פעם בארבע שנים, כאשר כמובן יהיה להגיש דיווחי ביניים לגבי ההתקדמות.

 

באיזה דרישות צריך הארגון המבקש הקצבה לעמוד?

מקבל הקצבה יחויב לדאוג לביצוע הפרויקט המאושר, לייעוד הכספים שיוקצבו למטרה זו, לנהל רישום תקין של הכנסות והוצאות הנוגעות לפרויקט ולמסור על כך דיווח במועדים שיתבקש תוך מסירת המסמכים שיידרשו.

 

מה מצפים באם הנסיבות משתנות?

 מקבל ההקצבה מחויב להודיע בכתב, להנהלת הקרן, בהקדם האפשרי על נסיבות העשויות להיות רלוונטיות לגבי החלטה לשינוי, ביטול או קביעת ההקצבה. במסגרת זו יימסרו המסמכים הרלבנטיים.

 

בקרה על ידי הנהלת קרן כפסי "מרור"?

 במסגרת אישור הקצבה

 תקבע ההנהלה במסגרת אישור הקצבה תנאים לגבי אבטחת סיכונים, הצבת בטחונות, מסירת דין וחשבון וכו'

 יכולה ההנהלה (לתת) לבצע בדיקה (על חשבונהּ) בארגון המקבל הקצבה. ארגון זה יהיה מחויב לשתף פעולה בנוגע לבדיקה זו.

 

למה קודם מקדמות ומאוחר יותר קביעת ההקצבה הסופית?

 מאחר שיהיה מדובר על תכניות להגשמה, נבחרה השיטה הבאה. אחרי אישור הבקשה תוקצב מקדמה או מספר מקדמות, לפי משך הפרויקט ותזרים המזומנים הדרוש לו. עם סיומו ייקבע לפרויקט חשבון סופי בהתבסס על תאור ענייני על מהלך הפרויקט ומימוש המטרות ודיווח פיננסי. . יתרות בזכות תוחזרנה לשימוש בפרויקטים אחרים ויתרות בחובה לא תזכינה בכיסוי אוטומטי.

 

האם ניתן לשנות או לבטל הקצבות אחרי אישורן?

 בשינוי הנסיבות או בגילוי של מסירה חלקית או לא נכונה של נתונים, יכולה ההנהלה לבטל או לשנות את החלטתה לקביעת ההקצבה.

 

 האם ניתן להגיש ערעור ההקצבה חלקית או דחיית הבקשה?

 לעמותה ועדת ערעורים. במכתב הודעה על דחייה כללית או חלקית של בקשה להקצבה, תצביע ההנהלה על מסלול הערעור.

 


Go Back  Print  Send Page

אחד על אחד - בניית אתרים